Regulamin

Regulamin serwisu Gamaya Studio

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Gamaya Studio Michał Pilecki usług, w tym usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.gamayastudio.com i stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2.  Przed skorzystaniem z usługi dostępnej na stronie www.gamayastudio.com należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, o nie korzystanie z Serwisu.
 3. Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 4. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Usługodawca – Gamaya Studio Michał Pilecki, ul. Mostowa 33, 32-080 Zabierzów NIP: 944-181-61-03 REGON: 356575584.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę.
Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Cookies – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookies, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
Usługa – usługa świadczona przez Gamaya Studio Michał Pilecki w zakresie i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
Zdjęcie – dowolny format dla pliku graficznego (prawidłowe rozszerzenie: BMP), PNG, JPG, RAW) wysłany przy pomocy poczty elektronicznej lub wiadomości multimedialnej (MMS) przy pomocy formularza zamówienia w Serwisie lub bezpośrednio na telefon kontaktowy Serwisu.

II. Serwis

 1. Korzystanie z Serwisu Gamaya Studio jest dostępne dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
  a. szerokopasmowe łącze internetowe,
  b. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
  c. włączona obsługa plików cookies,
  d. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
  e. system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze, system operacyjny OS X,
  f. aktywne konto e-mail.
  W przypadku składania zamówienia przy użyciu telefonu komórkowego, wyposażenie telefonu komórkowego w funkcję wiadomości multimedialnej (wiadomość MMS).
 2.  Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu Gamaya Studio zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Gamaya Studio, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Gamaya Studio lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Gamaya Studio do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu Gamaya Studio jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 4. 4. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika w Serwisie Gamaya Studio treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, a w szczególności treści:
  a) powszechnie uznanych za wulgarne lub obelżywe;
  b) propagujące treści rasistowskie, wyznaniowe lub etniczne;
  c) o charakterze pornograficznym;
  d) sprzeczne z dobrymi obyczajami;
  e) naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  f) godzące w dobra osobiste osób trzecich;
  g) zawierających treści o charakterze reklamowym w tym promujące inne strony internetowe;
  h)rozpowszechniające wizerunek osoby trzeciej, które nie wyraziły zgody na umieszczenie swojego wizerunku.
 5. Gamaya Studio w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu Gamaya Studio spowodowane siłą wyższą, nieuprawnionym działaniem osób trzecich; wadliwym działaniem serwera; nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika; nieprawidłowym  działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika.

III. Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę fotograficzną polegającą na prowadzeniu informatycznej platformy, poprzez którą Użytkownik może konsultować Zdjęcia, składać zamówienia w zakresie wykonania odbitek (usługa fotograficzna dotyczy Zdjęć twarzy) oraz usługę realizacji zakupu materiałów udostępnionych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca świadczy również usługi dodatkowe:
  a. Wykonywanie zdjęć w miejscu wskazanym przez Użytkownika na terenie Krakowa i gmin ościennych, lub w studio Gamaya Studio w Krakowie, przy ul. Kordylewskiego 11/011
  b. Obróbka zdjęć.
  c. Udostępnianie i sprzedaż materiałów graficznych i dokumentów związanych z promowaniem marki osobistej, poszukiwaniem pracy, a także takich dokumentów i plików graficznych, w których element treści stanowi zdjęcie twarzy. (wizytówki, zaproszenia, szablony CV, itp.) .

IV. Warunki korzystania z usług Serwisu Gamaya Studio

 1. Korzystanie z Usług Serwisu Gamaya Studio nie wymaga rejestracji.
 2. Użytkownik może skorzystać z bezpłatnej konsultacji, która polega na przesłaniu Zdjęcia na adres pocztowy Serwisu lub wiadomością MMS lub poprzez formularz na telefon kontaktowy Serwisu, wówczas Serwis udziela zwrotnej odpowiedzi, czy Zdjęcie spełnia wymagania techniczne pozwalające przygotować zdjęcie zgodnie z wytycznymi administracji państwowej oraz parametry systemu Serwisu.
 3. Użytkownik może poprzez formularz zamówienia złożyć zamówienie usługi wykonania odbitek Zdjęcia przesłanego w formularzu. Po otrzymaniu zamówienia Serwis sprawdza, czy Zdjęcie spełnia parametry w systemie Serwisu (np. czy nie jest za ciemne, za bardzo za ziarnione, nie spełniające wymagań ustawienia głowy). W przypadku, gdy Zdjęcie nie spełnia parametrów, Użytkownik otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej informację o tym, wówczas Użytkownik ponownie przesyła poprawione Zdjęcie albo rezygnuje z usługi poprzez anulowanie zamówienia i otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty.
 4. W przypadku złożenia zamówienia, o których mowa powyżej w godzinach 8.00-16.30 Serwis udzieli konsultacji tego samego dnia, w przypadku złożenia zamówienia po godzinie 16.30 najdalej następnego dnia roboczego.
 5. Użytkownik składając zamówienie na wykonanie Zdjęć za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu formularza zamówienia podaje:
  a) dane adresowe do wysyłki,
  b) wybiera dostępne parametry Zdjęcia,
  c) załącza do formularza Zdjęcie,
  d) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego.
 6. Użytkownik może złożyć zamówienie usługi fotograficznej u Użytkownika w miejscu wskazanym przez Użytkownika (np. w miejscu zamieszkania, w biurze), w tym celu przy użyciu formularza zamówienia podaje:
  a) adres wykonania usługi,
  b) adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
  c) wybór rodzaju usługi i opcji cenowej.
  Gamaya Studio wykonuje Zdjęcia na terenie granic administracyjnych Krakowa, gmin ościennych Krakowa lub w studio Gamaya Studio w Krakowie, przy ul. Kordylewskiego 11/011. Aktualne informacje o dniach i godzinach, w których realizowana jest usługa na danym obszarze jest widoczna na stronie internetowej.
 7. Użytkownik może pobrać lub zakupić za pośrednictwem Serwisu materiały graficzne lub dokumenty służące do promowania marki osobistej, poszukiwania pracy, a także takie dokumenty i pliki graficzne, w których element treści stanowi zdjęcie twarzy. (wizytówki, zaproszenia, szablony CV, itp.).

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Usługi podawane są w złotych polskich.
 2. Cena Usługi wymagająca przesyłki, zawiera już koszt przesyłki.
 3. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Użytkownik musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 2. powyżej.
 4. Rabaty i promocje nie łączą się. W przypadku kuponów (kodów) rabatowych, Użytkownik otrzymuje wygenerowany kupon (kod) rabatowy na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany przez niego w formularzu.
 5. Użytkownik ma możliwość uiszczenia ceny: płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie tPay. Operatorem kart płatniczych jest Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Serwisu Gamaya Studio.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Użytkowników składających zamówienia przez internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 7. Użytkownik chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 9. W przypadku zwrotu zamówienia Usługodawca wystawi fakturę korygującą.
 10. Użytkownik może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

VI. Warunki doręczenia

 1. Po otrzymaniu Potwierdzenia wykonania zamówienia pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS zamówione usługi fotograficzne będą według wyboru Zamawiającego, w zależności od rodzaju Usługi:
  a) Wysłane na wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu adres listem poleconym;
  b) Przygotowane do odbioru osobistego w Punkcie usługowym w Krakowie, przy ulicy Kordylewskiego 11;
  c) Przesłane na adres poczty elektronicznej wskazanej w zamówieniu lub wiadomością MMS na wskazany numer kontaktowy.
 2. Wysyłka zamówionego Zamówienia (przekazanie go przez Usługodawcę do wysłania operatorowi pocztowemu) następuje w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia dokonania płatności oraz akceptacji Zdjęcia, w przypadku gdy Zamawiający zgłosił chęć zobaczenia Zdjęcia przed wysłaniem.
 3. Po otrzymaniu pocztą elektroniczną Potwierdzenia zamówienia materiałów graficznych lub plików, zamówione materiały graficzne będą w niezwłocznie udostępnione Użytkownikowi do pobrania ze strony Serwisu lub wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub też udostępnione do pobrania za pomocą danych logowania przesłanych na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

VII. Przechowywanie Zdjęć

Po upływie 7 dniu roboczych liczonych od dnia realizacji zamówienia przesłane przez Użytkownika Zdjęcia są usuwane z pamięci komputerów Serwisu realizującego zamówienie.

VIII. Promocje

 1. Na stronach Serwisu Gamaya Studio mogą znajdować się informacje o promocjach.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

IX. Newsletter

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce (odnośnik Newsletter).

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny jest na dole strony. Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien dołączyć dowód zakupu usługi, lub w inny sposób udokumentować usługę.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, zamówienie powinno zostać zwrócone Usługodawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Zamawiający może zwrócić Zamówienie przesyłając go pod następujący adres:
  Gamaya Studio
  ul. Kordylewskiego 11/011
  31-542 Kraków
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Użytkownik.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
  a. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Usługodawca zwraca Użytkownikowi należność za odesłany przez Użytkownika zamówienie w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Zamówienia w stanie niezmienionym. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
 8. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Serwisie Gamaya Studio.

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych w ramach Serwisu Usług. Reklamacje można składać:
  a. osobiście w Punkcie Usługowym Usługodawcy (ul. Kordylewskiego 11/011, 31-542 Kraków);
  lub
  b. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@gamayastudio.com lub zamowienia@gamayastudio.com.
 2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Serwisie Gamaya Studio.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien dostarczyć Usługodawcy Zamówienie wraz z dowodem zakupu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Użytkownka.
  O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę listownie, emailem lub telefonicznie.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca w terminie 7 dni od dnia jej pozytywnego rozpatrzenia jest zobowiązany, zależnie od wyboru dokonanego przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym, odpowiednio do zwrotu wpłaconej za zamówienie ceny (na rachunek bankowy Użytkownika albo przekazem pocztowym, zależnie od treści zgłoszenia reklamacyjnego) lub do dostarczenia Użytkownikowi nowego produktu pozbawionego wad na swój koszt.

XII. Polityka Prywatności

 1. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia umowy i świadczenia Usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo do korekty oraz aktualizacji udostępnionych danych.
 2. Bez wyraźnej zgody Użytkownika, jego dane osobowe nie będą udostępnianie jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi trzeciemu – za wyjątkiem organów lub osób trzecich, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawą zgodną z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W celu wykonania usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika:
  a) imię i nazwisko lub nazwa firmy Użytkownika;
  c) adres zamieszkania Użytkownika lub adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej;
  d) adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  e) numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika;
  f) zdjęcie twarzy.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 5. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji Usługi.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również w celu informowania Użytkownika o usługach świadczonych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych powierzanych mu przez Użytkownika, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników,   zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do danych, przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, z zastrzeżeniem ust.
 9. Po zakończeniu obowiązywania umowy, Usługodawca może przetwarzać  dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do dochodzenia rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

XIII. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis Gamaya Studio nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Gamaya Studio i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Gamaya Studio Michał Pilecki
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i Facebook
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych – przeglądarki internetowe – zazwyczaj domyślnie dopuszczają możliwość przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Gamaya Studio mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie Gamaya Studio
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Gamaya Studio Michał Pilecki reklamodawców oraz partnerów.
 10. Usługodawca zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Gamaya Studio Michał Pilecki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz do uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach serwisu www.gamayastudio.com. O zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany w komunikacie umieszczonym na stronie www.gamayoastudio.com
 2. Zmiana opisana w pkt 1 niniejszego paragrafu staje się skuteczna z chwilą opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie www.gamayastudio.com. Zamówienie rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są prowadzone na dotychczas obowiązujących zasadach.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Regulaminu aktualnego za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. Użytkownik może pobrać Regulamin ze strony Serwisu oraz sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zamieszczenie treści Regulaminu na stronie Serwisu.
 4. Prawem właściwym dla świadczenia Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia Usług (w tym usług drogą elektroniczną) przez Gamaya Studio Michał Pilecki na podstawie niniejszego Regulaminu Serwisu poddają jurysdykcji sądów polskich właściwych miejscowo dla miasta Kraków.
 7. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu Gamaya Studio stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Gamaya Studio Michał Pilceki lub innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej serwisu gamayastudio.com, a wiec z dniem 18.03.2016 r.
Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Załącznik nr 2

Zgłoszenie reklamacyjne usługi w serwisie www.gamayastudio.com