Polityka prywatności

Polityka prywatności stanowi część Regulaminu Serwisu Gamaya Studio.

Pełny tekst regulaminu znajdziesz tutaj

 1. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia umowy i świadczenia Usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo do korekty oraz aktualizacji udostępnionych danych.
 2. Bez wyraźnej zgody Użytkownika, jego dane osobowe nie będą udostępnianie jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi trzeciemu – za wyjątkiem organów lub osób trzecich, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawą zgodną z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W celu wykonania usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika:
  a) imię i nazwisko lub nazwa firmy Użytkownika;
  c) adres zamieszkania Użytkownika lub adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej;
  d) adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  e) numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika;
  f) zdjęcie twarzy.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 5. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji Usługi.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również w celu informowania Użytkownika o usługach świadczonych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych powierzanych mu przez Użytkownika, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników,   zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do danych, przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, z zastrzeżeniem ust.
 9. Po zakończeniu obowiązywania umowy, Usługodawca może przetwarzać  dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do dochodzenia rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu.